Системи за управление на здравето и безопасността

Какво е система за управление на здравето и безопасността при работа?

Част от цялостната система за управление на дадена организация, която разработва и внедрява своята политика по здравето и безопасността при работа и управлява рисковете за здравето и безопасността при работа, свързани с нейната дейност.

Въвеждането на Система за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно стандарт OHSAS 18001 или ISO 45001 e доброволно и има за цел да помогне на организацията да постави здравето и безопасността на служителите сред основните си приоритети и да демонстрира поетите във тази връзка ангажименти пред външните заинтересовани страни.
Системата за управление на здравето и безопасността при работа функционира по подобен начин, както общия качествен модел на управление, следвайки цикъла на Деминг "Планирай- Направи – Провери – Действай" (PDCA - Plan-Do-Check-Act).

А. Планирай (Plan)

 • Извърши първоначален преглед на състоянието на организацията по отношение на здравето и безопасността при работа, съгласно OHSAS 18001 или ISO 45001 ;
 • Определи приложимите за дейността нормативни и други изисквания;

Внимание!
Не пропускай "другите" изисквания: корпоративни, браншови и клиентски изисквания, споразумения със заинтересовани страни и собствените изисквания:

 • Установи пропуските и планирай отстраняването им;
 • Идентифицирай опасностите и оцени рисковете за здравето и безопасността при работа;

Внимание!
При идентифицирането на опасностите не пропускай:

 • Извършвани от служителя извънредни дейности
 • Опасности извън работното място, например при посещение при клиент;
 • Опасности на съседното работно място;
 • Външни посетители/преминаващи;
 • Определи Политика по здраве и безопасност при работа (от висшето ръководство);

Внимание!
Твърде амбициозните ангажименти и твърдения в политиката могат да предизвикат повече вреда, отколкото полза;
Всеки ангажимент, поет с политиката трябва да може да бъде доказан и е обект на проверка.

 • Определи общи и конкретни цели по здраве и безопасност при работа и програма за управлението им;
 • Определи мерките, отговорностите, средствата и сроковете за тяхното постигане, както и индикатори за отчитането им.

Внимание!
При определянето на мерките или изменение в съществуващи мерки за намаляване на рисковете трябва да се спазва следното правило:

 • Елиминиране на опасността, когато е възможно;
 • Намаляване на риска (чрез намаляване на вероятността от възникване или тежестта на вредата – например заместване на операции, намалено работно време, физически мерки, надписи/предупреждения);
 • Като крайна мярка използването на лични/колективни предпазни средства.

В. Направи го (Do)

 • Изпълни плана за действие;
 • Документирай системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • Приведи в действие Системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • Определи ролите и отговорностите на персонала;
 • Определи компетенциите и осигури обучение и осъзнаване на отговорностите;
 • Осъществи подходящия обмен на информация, комуникация и консултации – вътрешни и външни;
 • Осигури оперативно управление на здравето и безоасността при работа;
 • Осигури готовност за реагиране при извънредни ситуации, свързани със здравето и безопасността при работа.

С. Провери (Check)

 • Разследвай и анализирй злополуките и инцидентите, несъответствията, коригиращите и превантивни действия;
 • Оцени съотвествието спрямо приложимите нормативни и други изисквания;
 • Установи проблемите;
 • Проведи предвидения мониторинг на изпълнението;
 • Обобщи резултатите от проверката;

D. Действай (Act)

 • Анализирай резултатите;
 • Коригирай Системата за управление на здравето и безопасността при работа, при необходимост;
 • Проведи допълнителни обучения и консултации;
 • Проведи преглед от ръководството.

 

Типични документи, изисквани от нормативната уредба, обект на разглеждане при въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа:

 • Договор с регистрирана Служба по трудова медицина, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Удостоверения (документи) за проведени обучения по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Правилник за вътрешния трудов ред, съгласно Кодекса на труда;
 • Длъжностни характеристики, съгласно Кодекса на труда;
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
 • Програма за отстраняване или минимизиране на риска, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
 • Cертификати за контрол на микроклимат, шум, осветеност, химични агенти, издадени от акредитиран Орган за контрол;
 • Cертификати за контрол на защитни заземителни уредби, импеданс на контур "фаза-защитен проводник" и мълниезащитна заземителна уредба, издадени от акредитиран Орган за контрол;
 • Документи на Група по условия на труд / Комитет по условия на труд (сформиране, протоколи от тримесечни срещи и др., съгласно – Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Документи, доказващи провеждането на начални, периодични, ежедневни и инзвънредни инструктажи, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Протоколи за раздаване на ЛПС и работно облекло;
 • Документи за съответствие и инструкции за ползване на ЛПС и работно облекло;
 • Авариен план / План за действие при бедствия, аварии и катастрофи, съгласно Закона за защита при бедствия;
 • Протоколи за ежегодно проиграване на Аварийния план / Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи/Плана за евакуация;
 • Комплект от инструкции за безопасна работа с оборудването;
 • Дневник за ежемесечни проверки на ръчните електрически инструменти
 • Валидни удостоверения за квалификационни групи по електробезопасност, съгласно
 • Документи за проведени профилактични медицински прегледи на служителите, съгласно Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
 • Анализи на резултатите от проведените профилактични прегледи на персонала;
 • Ежегодни анализи на заболеваемостта на персонала, на база болнични листове;
 • Дневник за регистриране и отчитане на трудовите злополуки, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Физиологичен режим на труд и почивка, съгласно Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
 • Информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и смеси;
 • Обозначаване на съществуващите опасности и източници на вредни за здравето и безопасността, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
 • Пожарно досие, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Документи за проверка на пожарогасители (ежегодни и ежемесечни) – протоколи и дневници, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Документи за проверка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Схеми и планове за евакуация, съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Документи доказващи преминал технически надзор върху съоръженията с повишена опасност.

Системи за управление на здравето и безопасносттаЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...