Система за управление на социалната отговорност

Намерението на SA8000 е да предостави един стадарт на базата на международните норми за човешки права и националното трудово законодателство, който да защитава и насърчава всички работещи за организацията, както и за нейните доставчици и подизпълнители.

SA 8000 е приложим за всякакви организации, независимо от тяхната големина, предмет на дейност или географско положение, които са мотивирани да гарантират спазване на основните права на работещите и да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса и спазването на изискванията на националната нормативна уредба, свързана с труда.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на социалната отговорност:

 • Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента и служителите, заинтересовани от ангажиментите по социална отговорност на дружеството са и външни за организацията страни – партньори, доставчици, подизпълнители, посетители, съседи, местни жители, контролни органи и обществото като цяло.
 • Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
 • Разширява се кръга от социално ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на социалната отговорност и спазване на трудовото законодателство;
 • Планиране и провеждане на социални одити на доставчици и подизпълнители;
 • Изискване за публичност на резултатите от проведените одити и прегледи от ръководството по отношение на социалната отговорност;
 • Извършване на изненадващи одити от страна на сертифициращия орган;
 • Определяне на Представител на работниците по отношение на SA 8000 ;
 • Провеждане на закрити интервюта между одитора и служителите от различни нива;
 • Проверка на финансови документи, които не са обект на разглеждане при другите Системи за управление – например фишове и ведомости за заплати, отчисления за данъци и др.
 • Анкетиране на работниците за определяне на техните нужди;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно SА8000:

 • Осигурява добър публичен имидж;
 • Повишава доверието на клиенти и бизнес партньори и спомага за изграждане на дългосрочни взаимноизгодни отношения с тях.
 • Създадените механизми за самоконтрол гарантират елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на организацията или да доведат до санкции от контролни органи;
 • Идентификация на всички приложими за организацията изисквания свързани със социалната отговорност.

 

Система за управление на социалната отговорностЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...