Реинженеринг на процесите в организациите

Реинженеринг на процеси и системи

Реинженерингът на процесите в организациите представлява цялостно преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на цялостни подобрения в основните показатели на всяка организация. При изпълнението на отделните дейности по реинженеринг на процесите и системите фокусът следва да бъде поставен върху създаването на ефективни предпоставки за постигане на резултатите.
Услугите по реинженеринг на процесите в организациите включват минимум:
  • Диагностика и измервания на бизнес процесите в организацията, с цел определяне на работните процеси, за които е необходимо подобрение; 
  • Избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга – дефиниране на процесите, входовете и изходите на всеки процес, както и взаимовръзките между различните процеси;
  • Техническо изготвяне на модел на предлаганото решение-визия:
- определяне на целите на системата и процесите, необходими за постигането им;
- установяване на правомощия, отговорност и отчетност за управление на процесите;
- разбиране на възможностите на организацията и определяне на ограниченията при ресурсите преди започване на действията;
- определяне на взаимозависимостите на процесите и анализиране на резултата от измененията на отделните процеси върху системата като цяло;
- управление на процесите и на техните взаимовръзки като система за ефикасно и ефективно постигане на целите по качество на организацията;
- осигуряване наличието на необходимата информация за управление и подобряване на процесите за наблюдение, анализ и оценка на функционирането на цялата система;
- управление на рисковете, които могат да повлияят на изходните елементи от процесите и на цялостните резултати на системата за управление на качеството; 
  • Персонализиране на модела спрямо спецификите на организацията;
  • Обучение на персонала; 
  • Въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) в дейността на организацията;
  • Анализ на резултатите и ползите от реинженеринга на процесите:
- По-ефикасна организация в резултат на по-ефективното организиране на ключовите процеси;
- Реализирано измерване на ефикасността на всеки процес – поставяне на ключови индикатори (KPI) за всеки важен бизнес процес;
- По-добро обслужване на клиентите, чрез ефективни методи за обратна връзка;
- Подобрена координация между звената в рамките на организацията, чрез технологични и организационни решения;
- Въведени технологични решения с цел оптимизиране на бизнес процесите. Ефективно използване на създадената ИКТ инфраструктура.

Реинженеринг на процесите в организациитеЕТИКЕТИ

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...