Реинженеринг на процесите в организациите

Реинженеринг на процеси и системи

Реинженерингът на процесите в организациите представлява цялостно преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на цялостни подобрения в основните показатели на всяка организация. При изпълнението на отделните дейности по реинженеринг на процесите и системите фокусът следва да бъде поставен върху създаването на ефективни предпоставки за постигане на резултатите.
Услугите по реинженеринг на процесите в организациите включват минимум:
  • Диагностика и измервания на бизнес процесите в организацията, с цел определяне на работните процеси, за които е необходимо подобрение; 
  • Избор на процесите, които ще бъдат изменени и препроектирани вследствие на реинжинеринга – дефиниране на процесите, входовете и изходите на всеки процес, както и взаимовръзките между различните процеси;
  • Техническо изготвяне на модел на предлаганото решение-визия:
- определяне на целите на системата и процесите, необходими за постигането им;
- установяване на правомощия, отговорност и отчетност за управление на процесите;
- разбиране на възможностите на организацията и определяне на ограниченията при ресурсите преди започване на действията;
- определяне на взаимозависимостите на процесите и анализиране на резултата от измененията на отделните процеси върху системата като цяло;
- управление на процесите и на техните взаимовръзки като система за ефикасно и ефективно постигане на целите по качество на организацията;
- осигуряване наличието на необходимата информация за управление и подобряване на процесите за наблюдение, анализ и оценка на функционирането на цялата система;
- управление на рисковете, които могат да повлияят на изходните елементи от процесите и на цялостните резултати на системата за управление на качеството; 
  • Персонализиране на модела спрямо спецификите на организацията;
  • Обучение на персонала; 
  • Въвеждане на препроектираните процеси (предписанията от реинженеринга) в дейността на организацията;
  • Анализ на резултатите и ползите от реинженеринга на процесите:
- По-ефикасна организация в резултат на по-ефективното организиране на ключовите процеси;
- Реализирано измерване на ефикасността на всеки процес – поставяне на ключови индикатори (KPI) за всеки важен бизнес процес;
- По-добро обслужване на клиентите, чрез ефективни методи за обратна връзка;
- Подобрена координация между звената в рамките на организацията, чрез технологични и организационни решения;
- Въведени технологични решения с цел оптимизиране на бизнес процесите. Ефективно използване на създадената ИКТ инфраструктура.

Реинженеринг на процесите в организациитеЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...