Процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

 
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 19:00 часа на 04.04.2016 г.
 
ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области.
 
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. 
 
ПРИЛОЖИМИТЕ РЕЖИМИ ПОМОЩ:
Елемент А „Инвестиции“
По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират приложимия режим на държавни помощи зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект между:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014.
или
2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 
Елемент Б „Услуги“
Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б „Услуги“ се определя спрямо категорията на предприятието-кандидат
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.
 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 100 000 лв.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 1 000 000 лв. за микро, малки и средни предприятия) и 1 500 000 лв. за големи предприятия.
 

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности
извън  ИКТ

Максимален интензитет на помощта за дейности
в  ИКТ

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

 

ДОПУСТИМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧВАЩИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А „Инвестиции“
• Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg
 
За допълнителна информация кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...