Процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

 
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 19:00 часа на 04.04.2016 г.
 
ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области.
 
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. 
 
ПРИЛОЖИМИТЕ РЕЖИМИ ПОМОЩ:
Елемент А „Инвестиции“
По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират приложимия режим на държавни помощи зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект между:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014.
или
2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 
Елемент Б „Услуги“
Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б „Услуги“ се определя спрямо категорията на предприятието-кандидат
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.
 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ:
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 100 000 лв.
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 1 000 000 лв. за микро, малки и средни предприятия) и 1 500 000 лв. за големи предприятия.
 

ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности
извън  ИКТ

Максимален интензитет на помощта за дейности
в  ИКТ

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

 

ДОПУСТИМИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧВАЩИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А „Инвестиции“
• Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg
 
За допълнителна информация кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване до 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...