ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 
ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2016 г., 17:30 ч.
 

Стартира подаването на проектни предложения по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Основна цел на процедурата: Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Кой може да кандидатства: Микро, малки, средни и големи предприятия – работодатели регистрирани на територията на Република България.

Процент на финансовата помощ:
•    100 % – за микро, малки и средни предприятия. Не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.
•    80 % – за големи предприятия. Съфинансирането от кандидата е в размер на 20% от стойността на проекта.

Размер на финансовата помощ:
•    Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева;
•    Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева.

Какво финансира програмата:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; (Например: въвеждане на софтуер за управление на човешките ресурси; въвеждане на нови модели, практики, организация и възнаграждение на труда; оптимизация на работните процеси и вътрешната комуникация).

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
Важно: По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
Командировки и професии свързани с пътуване не са допустими.


3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; Например: изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.).

3.2. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; 

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – единствено BS OHSAS 18001 :2007.
Важно: Тази дейност включва подготовка за внедряване на стандарта и сертификация от независим изпълнител. Допустимо е разходите да бъдат до 10 % от общата стойност на проекта.
Внедряването и сертифицирането на BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на организацията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни най-вече от злополуки и инциденти. В тази връзка е въведено ограничение за кандидатите, които имат право да реализират тази дейност. По процедурата ще се финансира въвеждането на стандарта за предприятия, в които има по-висок риск от злополуки.
По процедурата за безвъзмездна финансова помощ за внедряване и сертифициране на BS OHSAS 18001 :2007 са допустими кандидати от организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация/, които са дейности с коефициент на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, който ще се прилага през 2016 г. или Ктт = 0,66.

За да удостоверят, че осъществяват стопанската си дейност в допустимите сектори, кандидатите следва да представят заедно с проектното предложение Удостоверение за код на икономическа дейност (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) от Националния статистически институт по данни за 2015 година. Допустимостта на кандидатите, които са създадени/регистрирани в рамките на текущата календарна година се удостоверява посредством декларираните данни в Декларацията за минимални и държавни помощи.

3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

5. Дейности за организация и управление на проекта - до 10 % от общите разходи по проекта.

6. Дейности за информиране и публичност - до 2 % от общите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходи за Строително монтажни работи /СМР/, свързани с подобряване и обезопасяване на условията на труд при изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 сумарно не могат да надхвърлят 20 % от общите допустими разходи по проекта.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване може да намерите на интернет адрес: http://www.eufunds.bg/

За повече информация можете да се свържете с нас и лично да коментираме възможностите за придобиване на стандарта за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001 :2007, както и партньорство за подготовка и управление на проектите!

 

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...