ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 
ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2016 г., 17:30 ч.
 

Стартира подаването на проектни предложения по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Основна цел на процедурата: Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Кой може да кандидатства: Микро, малки, средни и големи предприятия – работодатели регистрирани на територията на Република България.

Процент на финансовата помощ:
•    100 % – за микро, малки и средни предприятия. Не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.
•    80 % – за големи предприятия. Съфинансирането от кандидата е в размер на 20% от стойността на проекта.

Размер на финансовата помощ:
•    Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева;
•    Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева.

Какво финансира програмата:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; (Например: въвеждане на софтуер за управление на човешките ресурси; въвеждане на нови модели, практики, организация и възнаграждение на труда; оптимизация на работните процеси и вътрешната комуникация).

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
Важно: По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
Командировки и професии свързани с пътуване не са допустими.


3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; Например: изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.).

3.2. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; 

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – единствено BS OHSAS 18001 :2007.
Важно: Тази дейност включва подготовка за внедряване на стандарта и сертификация от независим изпълнител. Допустимо е разходите да бъдат до 10 % от общата стойност на проекта.
Внедряването и сертифицирането на BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на организацията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни най-вече от злополуки и инциденти. В тази връзка е въведено ограничение за кандидатите, които имат право да реализират тази дейност. По процедурата ще се финансира въвеждането на стандарта за предприятия, в които има по-висок риск от злополуки.
По процедурата за безвъзмездна финансова помощ за внедряване и сертифициране на BS OHSAS 18001 :2007 са допустими кандидати от организации с КОД по КИД 2008, съгласно Приложение към Заповед № РД-01-898 от 09/11.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика /Приложение за информация/, които са дейности с коефициент на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, който ще се прилага през 2016 г. или Ктт = 0,66.

За да удостоверят, че осъществяват стопанската си дейност в допустимите сектори, кандидатите следва да представят заедно с проектното предложение Удостоверение за код на икономическа дейност (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) от Националния статистически институт по данни за 2015 година. Допустимостта на кандидатите, които са създадени/регистрирани в рамките на текущата календарна година се удостоверява посредством декларираните данни в Декларацията за минимални и държавни помощи.

3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

5. Дейности за организация и управление на проекта - до 10 % от общите разходи по проекта.

6. Дейности за информиране и публичност - до 2 % от общите разходи по проекта.
ВАЖНО: Разходи за Строително монтажни работи /СМР/, свързани с подобряване и обезопасяване на условията на труд при изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 сумарно не могат да надхвърлят 20 % от общите допустими разходи по проекта.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване може да намерите на интернет адрес: http://www.eufunds.bg/

За повече информация можете да се свържете с нас и лично да коментираме възможностите за придобиване на стандарта за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001 :2007, както и партньорство за подготовка и управление на проектите!

 

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...