Курс за обучение на вътрешни одитори по ISО 9001:2015Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.
 

1. Дати на провеждане: 25 и 26 март 2020 г.

2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе").
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на Вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите: концепции за управление; основни принципи; термини и определения; изисквания на стандартите към СУ за качество на услуги, продукти, средства за измерване, обучение на персонала и др.; техники за провеждане на одити (вътрешни, надзорни и сертификационни); методи за контрол, анализ и подобряване на СУ за успешно ръководене, функциониране и удовлетвореност на клиентите на организациите.
Препоръчително е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 9001 и ISO 19011 .
 
4. Цел на курса
Целта на курса на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на одити на Системи за Управление, в рамките на организации за осигуряване на ефективно функциониране на Системата за управление като се усвоят знания за:
• принципите, процедурите и методите на одит на Системата за управление;
• съдържанието на всички документи от Системата за управление – Документирана информация, Процедури, Работни инструкции, Оперативни документи/формуляри, които са продукт от действието на системата;
• начините за провеждане на вътрешни одити за проверка на ефикасността на действащата Система за управление, качеството на услугата и производствените процеси;
• методите за контрол и оценка на ефикасността на Системата за управление;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, отнасящи се до съответните процеси и продукти в организацията
• и се придобият умения за:
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и методите за осъществяване на одита;
 идентифициране на процесите и индикаторите за тяхното измерване;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита;
• провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
• комуникация с външните одитори и потребители, желаещи достъп до документите на системата.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Системи за управление. Основни понятия;
5.3. Историческо развитие на стандартите за качествено управление;
5.4. Основни принципи на системите за управление. Общи изисквания към системите за управление;
5.5. Въведение в ISО 9001. Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.6. Изисквания към системите за управление;
5.7. Цели, структура, принципи и съдържание на ISО 19011;
5.8. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
5.9. Въпросници;
5.10. Роля на одитора;
5.11. Програма на одит;
5.12. Дейности, свързани с одита;
5.13. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.14. Компетентност и оценяване на одитори;
5.15. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.
 
6. Програма на курса
Продължителността на курса е 2 дни.  
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
7. Сертификат за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници в курса получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството .
 
8. Плащане 
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 3 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение 
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение на вътрешни одитори по ISО 9001:2015ЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...