КОНСЕХО - КОНСУЛТАНТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO

Вътрешен одит на системи за управление


Внедряването и последващото успешно сертифициране на Система за управление във Вашата организация съвсем не е последната стъпка по пътя към усъвършенстването и постоянното подобряване – необходима е и поддръжка на постигнатото. Що се отнася до Системите за управление, тяхната поддръжка зависи както от ангажираността на Ръководството и служителите, така и на периодичните проверки за съответствие с изискванията на внедрените стандарти. Тези проверки се наричат вътрешни одити.
КОНСЕХО предлага като отделна услуга извършване на вътрешен одит на системи за управление /СУ/ по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 28000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, IFS, BRC, ISO 17020, ISO 17025 и др.
Услугата "Извършване на вътрешен одит на СУ" се извършва от нашите експерти, които са с дългогодишен опит в разработването и поддържането на системи за управление. Те са дискретни, дипломатични, безпристрастни и етични по време на процеса по одитиране.
 
Услугата включва:

  • планиране провеждането на вътрешен одит (изготвяне и съгласуване на "Програма за одит");

  • преглед на документацията от системата за управление (Наръчник, политики, процедури, инструкции, оперативни документи);

  • извършване на Вътрешен одит (интервюта със служителите; наблюдения на процесите във фирмата; преглед на документираната информация);

  • оповестяване на резултатите от одита и изготвяне на Доклад, в който са описани направените констатации и/или препоръки.

 
Опция:
При необходимост и след допълнително договаряне между двете страни предлагаме съдействие и консултантски услуги, свързани с:

  • препоръки за подобряване ефикасността на системата за управление:

  • актуализация на документацията от Системата за управление;

  • провеждане на обучения;

  • консултиране и съдействие по време на одити от втора/трета страна;

  • отстраняване на констатирани несъответствия и т.н.

За повече информация относно услугата "Извършване на вътрешен одит на системи за управление" може да се свържете с нас.
 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 

КОНСЕХО - КОНСУЛТАНТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...