КОНСЕХО - КОНСУЛТАНТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO

Вътрешен одит на системи за управление


Внедряването и последващото успешно сертифициране на Система за управление във Вашата организация съвсем не е последната стъпка по пътя към усъвършенстването и постоянното подобряване – необходима е и поддръжка на постигнатото. Що се отнася до Системите за управление, тяхната поддръжка зависи както от ангажираността на Ръководството и служителите, така и на периодичните проверки за съответствие с изискванията на внедрените стандарти. Тези проверки се наричат вътрешни одити.
КОНСЕХО предлага като отделна услуга извършване на вътрешен одит на системи за управление /СУ/ по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 28000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, IFS, BRC, ISO 17020, ISO 17025 и др.
Услугата "Извършване на вътрешен одит на СУ" се извършва от нашите експерти, които са с дългогодишен опит в разработването и поддържането на системи за управление. Те са дискретни, дипломатични, безпристрастни и етични по време на процеса по одитиране.
 
Услугата включва:

  • планиране провеждането на вътрешен одит (изготвяне и съгласуване на "Програма за одит");

  • преглед на документацията от системата за управление (Наръчник, политики, процедури, инструкции, оперативни документи);

  • извършване на Вътрешен одит (интервюта със служителите; наблюдения на процесите във фирмата; преглед на документираната информация);

  • оповестяване на резултатите от одита и изготвяне на Доклад, в който са описани направените констатации и/или препоръки.

 
Опция:
При необходимост и след допълнително договаряне между двете страни предлагаме съдействие и консултантски услуги, свързани с:

  • препоръки за подобряване ефикасността на системата за управление:

  • актуализация на документацията от Системата за управление;

  • провеждане на обучения;

  • консултиране и съдействие по време на одити от втора/трета страна;

  • отстраняване на констатирани несъответствия и т.н.

За повече информация относно услугата "Извършване на вътрешен одит на системи за управление" може да се свържете с нас.
 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
 

КОНСЕХО - КОНСУЛТАНТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO

Новини

13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...
28 Юни 2019
С решение на Правителството 29 юни е обявен за Ден на безопасността на...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...