Система за управление на социалната отговорност

Намерението на SA8000 е да предостави един стадарт на базата на международните норми за човешки права и националното трудово законодателство, който да защитава и насърчава всички работещи за организацията, както и за нейните доставчици и подизпълнители.

SA 8000 е приложим за всякакви организации, независимо от тяхната големина, предмет на дейност или географско положение, които са мотивирани да гарантират спазване на основните права на работещите и да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса и спазването на изискванията на националната нормативна уредба, свързана с труда.

Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на социалната отговорност:

 • Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента и служителите, заинтересовани от ангажиментите по социална отговорност на дружеството са и външни за организацията страни – партньори, доставчици, подизпълнители, посетители, съседи, местни жители, контролни органи и обществото като цяло.
 • Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
 • Разширява се кръга от социално ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на социалната отговорност и спазване на трудовото законодателство;
 • Планиране и провеждане на социални одити на доставчици и подизпълнители;
 • Изискване за публичност на резултатите от проведените одити и прегледи от ръководството по отношение на социалната отговорност;
 • Извършване на изненадващи одити от страна на сертифициращия орган;
 • Определяне на Представител на работниците по отношение на SA 8000 ;
 • Провеждане на закрити интервюта между одитора и служителите от различни нива;
 • Проверка на финансови документи, които не са обект на разглеждане при другите Системи за управление – например фишове и ведомости за заплати, отчисления за данъци и др.
 • Анкетиране на работниците за определяне на техните нужди;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно SА8000:

 • Осигурява добър публичен имидж;
 • Повишава доверието на клиенти и бизнес партньори и спомага за изграждане на дългосрочни взаимноизгодни отношения с тях.
 • Създадените механизми за самоконтрол гарантират елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на организацията или да доведат до санкции от контролни органи;
 • Идентификация на всички приложими за организацията изисквания свързани със социалната отговорност.

 

Система за управление на социалната отговорностЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...