Годишен отчет за отпадъци

Годишен отчет за отпадъци
Във връзка с функционирането на Системата за управление на околната среда (ISO 14001), КОНСЕХО Ви напомня за влезлите в сила през миналата година промени, свързани с отчетността на отпадъците (съгласно Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2013г.). 
Съгласно Наредбата:
Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.
Чл. 23. (1) Годишни отчети по  чл. 13 за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата на хартиен носител или по електронен път в информационната система, поддържана от ИАОС, при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП.
(4) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, задължително съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт, както и печат на дружеството. 
(5) Годишните отчети, които се предоставят на хартиен носител, се изготвят в 2 еднообразни екземпляра, като един от екземплярите от годишните отчети се изпраща в ИАОС, а вторият остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им. 
(6) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година. 
(7) След изтичане на срока по ал. 6 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни. 
(8) В случай че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност. 
(9) Лицата, отговорни за водене на отчетността и информацията, изискваща се с тази наредба, са длъжни да осигурят образците за своя сметка, като могат да се използват и ксерокопия от образците.

Основна разлика спрямо предходните години е, че годишните отчети за отпадъци:

  • се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Отпада изискването за предоставяне на годишните отчети за отпадъци в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността;
  • се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, а не както преди до 31 март.

Информационната система за предоставяне на годишните отчети не е изградена към момента. До изграждането й предоставянето на информация в ИАОС е единствено на хартиен носител.
ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...