Система за управление на качеството

Системата за управление на една организация определя такова управление, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента.

Разработването и внедряването на Системи за управление на качеството е съпътствано с внедряването и познаването на следните международни стандарти:

ISO 9000 – Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник;
ISO 9001 – Системи за управление на качеството – Изисквания;
ISO 9004 – Системи за управление на качеството. Ръководство за подобряване на резултатите
ISO 10013 – Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
ISO 19011 – Указания за извършване на одит на системи за управление.

Какво трябва да направи всяка организация, която е решила да се сертифицира по  ISO 9001 ?

Трябва да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на ISO 9001 и утвърдения начин на работа във фирмата. Фирмата може да използва свои собствени ресурси в зависимост от възможностите или да наеме външен консултант.

След като системата бъде разработена и утвърдена от ръководството, системата трябва да бъде внедрена успешно, което се проверява с провеждането на необходимите вътрешни одити. Системата трябва да притежава достатъчен обем доказателства, които да бъдат използвани при сертификацията.

Предимствата за сертифицираните фирми са многопосочни:

 • Подобряване на проследимостта на процесите на една организация;
 • По-добро определяне на целите на организацията и очакванията на клиентите;
 • Постигане и поддържане на качество на продуктите/услугите на организацията, за да се задоволят изискванията и подразбиращите се потребности на клиентите;
 • Нарастване на удовлетвореността на клиентите;
 • Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано;
 • Доказване на сегашните и потенциалните клиенти способностите на организацията;
 • Разширавяне на пазара или запазване на пазарни дялове;
 • Повишаване компетентността на служителите;
 • Получаване на сертификат/регистрация;
 • Насърчаване на инвеститорите;
 • Получаване на национално и международно признание;
 • Възможност за конкуренция с по-големи организации.

 

ISO 9001 Модел

"Всичко, свързано с качеството, започва и свършва с клиента"

 

Система за управление на качествотоЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...