КОНСЕХО - Консултант по разработване и внедряване на системи за управление ISO

Разработване и внедряване на системи за управление

Услугата по разработване и внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти:

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти:

1 ЕТАП Преглед на състоянието (GAP анализ):

 • преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт;
 • анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление;
 • разработване на План - график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.;

 

2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:  

 • разработване на документите от Системата за управление - процедури, оперативни документи / формуляри, наръчник и др.;
 • приемане на документите от съвместни работни екипи;

 

3 ЕТАП Внедряване:  

 • провеждане на теоретично обучение;
 • провеждане на обучение по внедряване;
 • извършване на пробни вътрешни одити;
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;

 

4 ЕТАП Функциониране:  

 • провеждане на обучение на вътрешни одитори;
 • извършване на вътрешни одити;

5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:

(извършва се от сертификационна организация*)

 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
 • отстраняване на евентуални забележки от одита.

* Сертификационният орган винаги е трета независима страна - българско или чуждестранно юридическо лице, акредитирано по надлежния ред да извършва сертификационна дейност. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации.

* КОНСЕХО работи с всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация, независимо от избора на сертифициращия орган.

КОНСЕХО - Консултант по разработване и внедряване на системи за управление ISOЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...