ОНЛАЙН Обучение по НACCP. Обучение по безопасност на храните

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

НACCP, Безопасност на храните" - запознаване и прилагана на изискванията
 

1. Дата на провеждане:   08.04.2020 г.

2. Предназначение на курса 
Предназначението на курса е да даде на участниците необходимата информация за внедряване и управление на НАССР система, осигуряваща безопасност на храните за човешка консумация.  
Желателно е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на Спецификация НАССР „Изисквания към НАССР на базата на система за безопасност на храните”.
 
3. Цел на курса  
Целта на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за внедряване и ефикасно поддържане на НАССР системи в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за:  
• изискванията към документите от системата за управление безопасността на храните;
• методите и техниките за прилагане принципите на НАССР в практиката;
• методите за контрол и оценка на функционирането, поддържането и развитието на СУБХ;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с безопасността на храните.
• и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и анализ на опасностите, определяне на критичните точки за контрол /КТК/, критичните граници за всяка КТК и въвеждане на система за мониторинг на КТК;
• валидиране и верификация на НАССР системата.
 
4. Съдържание на курса на обучение  
• Въведение;
• Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия;
• Предварителни стъпки при разработване на НАССР план;
• Програми предпоставки за разработване на НАССР план;
• НАССР принципи;
• Идентифициране на всички потенциални опасности и анализ на опасностите;
• Определяне на критичните точки за контрол /КТК/;
• Установяване на критични граници за всяка КТК;
• Създаване система за мониторинг на всяка КТК;
• Въвеждане на коригиращи действия;
• Практики за проверка (верификация) на НАССР системата;
• Документи и съхраняване на записи.


5. Програма за обучение
9.00 - 9.15 Регистрация на участниците в обучението
9.15 - 9.30 Представяне на участниците в обучението и лектора
9.30 - 10.30 Елементи на НАССР система - предварителни стъпки – теоретично представяне и дискусия
10.30 - 10.45 Почивка /Кафе-пауза/
10.45 - 12.00 Продължение – програми предпоставки
12.00 - 13.00 Обедна почивка
13.00 - 14.30 Основни принципи за изграждане на НАССР системата
14.30 - 15.00 Управление на системата за безопасност на хранителни продукти - верификация и подобряване на системата
15.00 - 15.15 Почивка /Кафе-пауза/
15.15 - 17.00 Дискусия и практическо занятие по внедряване на НАССР система – игри
17.00 Закриване на курса

Забележка: Часовете в програмата са ориентировъчни и може да се променят в зависимост от учебния процес. Началото и краят на курса не се променят.
 

6. Сертификат
Всеки участник получава Сертификат от проведения курс.


7. Плащане 
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение  


За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 0888 141 889.

8. Забележка 
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

Абонирайте се за предстоящи събития

Имейл
 
 

ОНЛАЙН Обучение по НACCP. Обучение по безопасност на хранитеЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...