Записване за "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор

Дата на провеждане: 8 и 9 април 2020 г., 9:00 - 17:00 часа
Място на провеждане: гр. София
Адрес: бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
Край на продажба 2020-04-06 Свободни места 30 Цена с ДДС 360.00 лв. Количество

"НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор


Дата на провеждане: 8 и 9 април 2020 г., 9:00 - 17:00 часа

Място на провеждане:
гр. София
бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")

Цена от: 360.00 лв.
Свободни места: 30

1. Дата на провеждане:   8 и 9 април 2020

2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139,  сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците знания и умения за подготовка и провеждане на вътрешни одити на НАССР системи за безопасност на храните, в съответствие с изискванията на ISO 19011:2018 "Указания за извършване на одит на системи за управление". Необходимо е участниците в курса да са запознати с основните изисквания за създаване и внедряване на НАССР системи за безопасност на храните.
 
4. Цел на курса
Целта на обучението е да се подготвят служителите за внедряване и поддържане на НАССР системи, както и на квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за:
• изискванията към документите от системата за управление безопасността на храните;
• методите и техниките за прилагане принципите на НАССР в практиката;
• методите за контрол и оценка на функционирането, поддържането и развитието на СУБХ;
• принципите за извършване на одити;
• планиране на вътрешни одити на СУБХ;
• добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата Система за безопасност на храните,
и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури, стандарта и нормативните документи;
• идентифициране и анализ на опасностите, определяне на критичните точки за контрол /КТК/, критичните граници за всяка КТК и въвеждане на система за мониторинг на КТК;
• валидиране и верификация на НАССР системата;
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
• извършване на одит на съответствието на работните площадки и поведението на работещите с НАССР изискванията;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия; 
5.3. Предварителни стъпки при разработване на НАССР план; 
5.4. Програми предпоставки за разработване на НАССР план; 
5.5. НАССП принципи: 
5.5.1. Идентифициране на всички потенциални опасности и анализ на опасностите; 
5.5.2. Определяне на критичните точки за контрол /КТК/;
5.5.3. Установяване на критични граници за всяка КТК; 
5.5.4. Създаване на система за мониторинг на всяка КТК; 
5.5.5. Въвеждане на коригиращи действия; 
5.5.6. Практики за проверка (верификация) на НАССР системата;
5.5.7. Документи и съхраняване на записи.
5.6. Вътрешен одит на Система за безопасност на храните. Термини и определения
5.6.1 Принципи на одитиране
5.6.2. Управление на програми за одит – определяне и оценяване на рисковете и възможностите, свързани с програмите за одит;
5.6.3. Дейности, свързани с извършване на одита;
5.6.4. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.6.5. Лични качества, знания и умения на одитора;
5.6.6 Компетентност и оценяване на одитори.


6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 2 дни.
Точните часове са посочени в Програмата

За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02/88 40 720. 
 
7. Сертификат за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността на храните. 
 
8. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение на вътрешен одитор НАССР
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Обучение на вътрешни одитори за одитиране на системи за безопасност на хранитеЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...
23 Януари 2020
На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организир...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...