РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

0700 12 070
Запитване за оферта

Запитване за обучениеISO 19011:2011 (БДС EN ISO 19011:2011) "Указания за одит на системи за управление"

 

 Обхват и област на приложение: 

  • Регламентира управлението на програми на одит, извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление, както и за компетентността и оценяването на одитори.
  • Предназначен е за широк кръг потенциални ползватели, между които одитори, организации, имащи нужда от одити на системи за управление според договори, и сертификационни организации или организации, извършващи обучението на одитори за сертификацията/регистрацията на системи за управление, за акредитацията или за стандартизацията в областта на оценяване на съответствието.
  • Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит.
  • Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на определянето на компетентността необходима на членовете на екип от одитори в такива случаи.

Принципи на извършване на одит: 

Извършването на одит се характеризира със застъпване на редица принципи. Те правят одита ефективен и надежден инструмент в подкрепа на политиката и механизмите на управлението, като предоставят информация, на основа на която една организация може да действа за подобряване на своята резултатност Спазването на тези принципи е предпоставка за даване на заключения от одита, които са уместни и достатъчни, и за даване възможност на одиторите да работят независимо един от друг за достигане до сходни заключения в сходни обстоятелства.

a) Етично поведение: основата на професионализма

b) Безпристрастно представяне: задължението да се докладва вярно и точно

с) Надлежно професионално внимание: прилагане на старание и преценка при извършване на одита

d) Независимост: основата за безпристрастността на одита и обективността на заключенията от одита

e) Подход, основан на доказателства: рационалният метод за достигане до надеждни и повторяеми заключения от одита в систематичен процес на одита

Ако организацията, която ще бъде одитирана, е внедрила системи за управление както за качествено управление, така и на околната среда, в програмата на одита могат да се включат комбинирани одити. В такъв случай трябва да се обърне специално внимание на компетентността на екипа от одитори.

Две или повече одитиращи организации могат да си сътрудничат, като техните програми за одит са част от програмата за провеждане на съвместен одит. В такъв случай специално внимание трябва да се отдели на разпределението на отговорностите, осигуряването на всички допълнителни ресурси, компетентността на екипа от одитори и подходящите процедури. Трябва да се постигне договореност за това, преди началото на одита.

ISO 19011:2011 (БДС EN ISO 19011:2011) "Указания за одит на системи за управление"ЕТИКЕТИНовини

10 Април 2014
Днес се провежда Ден на отворените врати в Областните дирекции по безопасност на...
29 Март 2014
Днес от 20.30 до 21.30 часа ще се осъществи тазгодишното издание на "Часъ...


Акценти

21 Март 2014
Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на х...
19 Март 2014
  ISO 27001 е международно признат стандарт за управление на сигурнос...